loading...

es Flag ca Flag

Tràmits

Usted está aquí: Inici / Informació General / Tràmits

L.O.E. i R.R.C.

El Llibre d'Orígens Español (L.O.E.) té per objecte proporcionar als criadors, compradors i afeccionats canins, una font d'autenticitat oficialment reconeguda a Espanya, de la qual poden fer garant ús, en el desenvolupament de les seves respectives activitats, adquisicions, cessions i fonts de coneixement.

Tot exemplar inscrit en el L.O.E. té reconegudes un mínim de tres generacions (fins als besavis), que són les que figuraran en el pedigree de l'exemplar.

Els exemplars reconeguts per la R.S.C.E. però dels quals no són conegudes les seves tres generacions completes, s'inscriuen en el Registre de Races Canines (R.R.C.).

NOTIFICACIÓ DE NAIXEMENT I INSCRIPCIÓ DE CADELLADA

(Normes i incompatibilitats en encreuaments)

El formulari d’alta de cadellada, està compost de dos impresos: Fulla de Notificació de Naixement de Cadellada el primer, amb un termini màxim de presentació de 30 dies i Full de Sol·licitud d'Inscripció de Cadellada el segon, el termini de presentació del qual és de sis mesos des del naixement.

S'han de respectar les següents normes, ja que el fet de no fer-lo pot donar lloc al fet que es rebutgi la inscripció de la cadellada:

  • Han de signar el document tots els propietaris del mascle i de la femella.
  • L'edat mínima permesa en els encreuaments és de: 12 mesos per a la femella i 10 mesos per al mascle (el dia de la munta).
    • Per descomptat, el mascle i la femella han de ser de la mateixa raça. Hi ha races en les quals existeixen incompatibilitats de tipus de pèl, colors i /o mida. Si no es té la seguretat que l'encreuament que es pretén dur a terme no incorre en alguna incompatibilitat, es recomana consultar amb la R.S.C.E. (exemples d'incompatibilitats: exemplars de pèl dur amb exemplars de pèl llis; exemplars de mida gegant amb els de mida mitjana; exemplars de color negre amb uns altres de color blanc; etc.).

Un cop inscrita la Cadellada en els Registres de la R.S.C.E., se li assigna a cada cadell un número de registre en el Llibre d'Orígens Español (L.O.E.), i es lliura al criador (propietari o propietaris de la femella) un Justificant d'Inscripció en el L.O.E., amb el número d'inscripció que se li ha assignat, per cada cadell de la Cadellada, dels quals així mateix és el propietari.

CESSIÓ DE PROPIETAT

Quan canvia per primera vegada la propietat d'un cadell, per compra o qualsevol altre motiu, s'haurà d'emplenar el revers del Justificant d'Inscripció en el L.O.E.: Sol·licitud de Cessió de Propietat. Hauran de signar tots els propietaris anteriors (cedents) i tots els propietaris nous.

La presentació d'aquest document, emplenat segons s'ha exposat, és requisit indispensable perquè es pugui realitzar el canvi de propietat d'un gos.

Els nous propietaris rebran el Pedigree de l'exemplar, en el qual figuraran com a propietaris.

Si el criador desitja obtenir el Pedigree de l'exemplar sense que existeixi un canvi de propietat, deurà, igualment emplenar les dades del revers del Justificant d'Inscripció en el L.O.E. amb el seu nom i la signatura del criador o criadors.

Si la Sol·licitud de Cessió de Propietat es realitza una vegada obtingut el Pedigree se seguirà el procediment indicat l'apartat "Pedigrees".

GOSSOS IMPORTATS

S'admetrà la inscripció en el L.O.E. d'aquells exemplars importats que aportin un pedigree, amb almenys tres generacions, d'un país membre de la F.C.I. (Federació Canina Internacional) o reconegut per aquesta.

Haurà de presentar-se:

  1. El pedigree d'exportació de l'exemplar, original i còpia, en el qual figuri com a propietari o propietaris aquell o aquells que figuren en el document Sol·licitud d'Inscripció per a Gossos Importats, que haurà de ser emplenat amb totes les dades del gos i del propietari o propietaris.
  1. Fotocòpia del D.N.I. o Permís de Residència de tots els propietaris.
  1. Visat de la VDH (només per a pedigrees expedits a Alemanya)

Un cop admesa la inscripció de l'exemplar importat en el L.O.E., es retornarà el pedigree original, en el qual figurarà afegit el número d'inscripció en el L.O.E., així com un Justificant d'Inscripció en el L.O.E.

PEDIGREES

El Pedigree és el document que certifica la genealogia de l'exemplar fins a tres generacions, si està inscrit en el L.O.E.; o de tots els avantpassats coneguts, fins a la tercera generació, si està inscrit en el R.R.C.

En ell figuren els avantpassats, fins a la tercera generació, i les dades de l'exemplar (nom, sexe, data de naixement, raça, color, mida, pèl, etc.), el seu número d'inscripció (L.O.E./R.R.C.), nom del criador, nom del propietari, etc.

En el revers del document existeix espai per a realitzar fins a tres Sol·licitud de Cessió de Propietat. La forma d'emplenar les dades és l'exposada en l'apartat "Cessió de Propietat".

AFIXOS (BAIXAR IMPRÈS SOL·LICITUD AFIX)

Per a sol·licitar un Afix s'haurà d'emplenar l'imprès dirigit a la Comissió del L.O.E., podent-se indicar fins a tres opcions, per ordre de preferència, així com les dades dels quals ho sol·liciten.

La concessió d'un Afix autoritza el seu titular o titulars a utilitzar-lo en la inscripció de Cadellades. Tots els titulars de l'Afix, han de ser propietaris de la femella, mare de la Cadellada, per a poder utilitzar l'Afix.

L'Afix és propietat exclusiva de la persona o col·lectivitat que ha adquirit el dret i és vitalici.

El propietari d'un Afix pot aplicar-lo a tots els exemplars de qualsevol raça de la qual és criador.

No pot aplicar-se a un exemplar un Afix diferent al del seu criador.

Ningú podrà ser titular de més d'un Afix.

Autorizada:

RSCEFCI

Únete a nosotros

Regístrate